Skip to main content

ŻYCIE W EKOSYSTEMACH

SZKOŁA PODSTAWOWA

BIOLOGIA

– 17 lekcji

Ziemia to wyjątkowe miejsce, jest bowiem jedyną znaną nam planetą, na której może rozwijać się życie.
Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących.

W ramach modułu Życie w ekosystemach uczniowie dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych organizmów w ekosystemie, ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność, schronienie i niezbędny do oddychania tlen.

W pięciu seriach, zaproponowanych w module, działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamielinach.

Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elementy wpływają na różnorodność życia na Ziemi. Uczniowie poznają te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia poparte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwiązania.

Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicznego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie.

Każdy moduł jest zestawem klasowym i/lub szkolnym, co oznacza, że zawiera kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach złożonych z wielu uczniów.

Nie trzeba kupować kilku sztuk zestawów, by zorganizować wielokrotną, klasową pracę badawczą w wybranym temacie.

Zawartość modułu ŻYCIE W EKOSYSTEMACH

– przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
– scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
– drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 30
– dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) 1
– przezroczysty, wytrzymały pojemnik z siatki do przechowywania motyli i innych owadów 1
– siatka do chwytania owadów 1
– zestaw 10 pojemników do obserwacji owadów z lupą 1
– opakowanie nasion ośmiu rodzajów roślin szybkorosnących 2
– zestaw do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny 1
– ziemia doniczkowa (poj. 2 l) 1
– nawóz Osmocote, granulki (poj. 30 ml) 2
– cylinder miarowy (menzurka) z naniesioną skalą (poj. 10 ml) 8
– pipety skalowane (poj. 3 ml) 24
– czerwony barwnik spożywczy w płynie (poj. 30 ml) 1
– knot/sznurek bawełniany (dł. 10 cm) 20
– plastikowe kleszczyki (dł. 12 cm) 8
– drewniane spinacze (klamerki) 50
– tacki ze styropianu 8
– nasiona słonecznika (waga 450g) 1
– przezroczyste kolorowe żetony 500
– siatka / czerpak akwariowy (śr. 7,5 cm) 8
– zestaw kart ze zwierzętami stadnymi 1
– zestaw kart przedstawiających zmienność cech 1
– fotografia nektarnika malachitowego 8
– makaron „kolanka” (waga 0,7 kg) 1
– plastikowy pojemnik (poj. 3,7 l) 8
– pojemniki / kubki plastikowe (poj. 230 ml) 17
– pojemniki / kubki plastikowe (poj. 460 ml) 30
– plastikowy kubek z pokrywką (poj. 30 ml 48
– miarka/kubek (poj. 60 ml) 9
– plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza” 1
– duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1

Karty charakterystyki można pobrać tutaj.

Zadania badawcze realizowane w module ŻYCIE W EKOSYSTEMACH

Zagadnienie 1. Życie w ekosystemach (5 jednostek lekcyjnych)

Realizowane treści:
– elementy tworzące ekosystem
– rodzaje ekosystemów
– cykle życiowe roślin i zwierząt

Tematy zadań badawczych:
1) Sprawdźmy, co już wiemy: Jak kategoryzujemy ekosystem?
2) Jakie wzorce można zaobserwować podczas wzrostu i rozwoju organizmów?
3) Dlaczego niektóre zwierzęta żyją w stadach?

Zagadnienie 2. Dziedziczenie i zmienność cech (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– cechy dziedziczne i nabyte różnych organizmów
– zmienność cech

Tematy zadań badawczych:
1) Czym jest cecha i skąd się bierze?
2) Czy ludzie są jedynymi istotami żywymi, które przekazują swoje cechy potomstwu?

Zagadnienie 3. Adaptacje (5 jednostek lekcyjnych)

Realizowane treści:
– adaptacje behawioralne i morfologiczne
– związek pomiędzy adaptacją zwierzęcia a pokarmem, który spożywa
– relacja drapieżnik-ofiara
– rodzaje adaptacji

Tematy zadań badawczych:
1) Jak adaptacja pomaga organizmom przetrwać?
2) Jak budowa dzioba ptaka pomaga mu przetrwać?
3) Jakie korzyści przynosi kamuflaż w relacji drapieżnik – ofiara?

Zagadnienie 4. Wpływy środowiskowe (3 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– identyfikacja środowiska jako miejsca, w którym organizm zaspokaja swoje potrzeby
– rodzaje skamieniałości

Tematy zadań badawczych:
1) Jak środowisko może wpływać na cechy?
2) Co skamieliny mogą nam powiedzieć o organizmach z przeszłości i organizmach współczesnych?

Zagadnienie 5. Ekosystemy, ludzie i różnorodność biologiczna (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– zmiany w środowisku i ich wpływ na rośliny i zwierzęta w nim żyjące
– skutki problemów spowodowanych przez zmiany środowiskowe
– rozwiązania problemów spowodowanych zmianami środowiskowymi

Tematy zadań badawczych:
1) W jakim stopniu podlegamy oddziaływaniu ekosystemów i wpływamy na nie?
2) Czy możemy opracować rozwiązanie problemu mającego wpływ na ekosystem?

Podstawa programowa realizowana w module ŻYCIE W EKOSYSTEMACH

BIOLOGIA

I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń:

1) przedstawia hierarchiczną organizację budowy organizmów;
6) przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy;
8) przedstawia czynności życiowe organizmów.

II. Różnorodność życia.

5. Różnorodność i jedność roślin:
5) rośliny okrytonasienne – uczeń:
a) rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa),
b) dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje
(korzeń, łodyga, liść, kwiat), j) przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
2) parzydełkowce – uczeń:
a) przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców,
b) obserwuje przedstawicieli parzydełkowców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,
c) wyjaśnia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie;
6) stawonogi – uczeń:
a) przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk,
b) dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,
7) mięczaki – uczeń:
a) przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i głowonogów,
b) dokonuje obserwacji przedstawicieli mięczaków (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,
c) wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka;
9) ryby – uczeń:
a) dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie,
d) wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka.
10) płazy – uczeń:
a) dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,
c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów,
d) wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka;
11) gady – uczeń:
a) dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,
c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów,
d) wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka;
12) ptaki – uczeń:
a) przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków,
b) dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu,
d) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków,
e) wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka;
13) ssaki – uczeń:
a) przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków,
b) dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach,
e) wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka;
14) różnorodność zwierząt kręgowych – uczeń:
a) identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych;
b) porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju
oraz wykazuje związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia.

V. Genetyka. Uczeń:

6) przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność).

VI. Ewolucja życia. Uczeń:

1) wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

1) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;
3) analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność;
5) przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I-go i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;
6) analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne), konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy pokarmowe;
7) analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu);

VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:

1) przedstawia istotę różnorodności biologicznej;
2) podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
3) analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
4) uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;

MATEMATYKA

XIII. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”).

GEOGRAFIA

IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:

3) przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;
4) rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów.

LaboLAB ikona zestawu modułowe pracownie przyrodnicze

ZAWARTOŚĆ MULTIMEDIALNA:

Moduł zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę grupową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie lub na smartfonie.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Przewodnik metodyczny

Przewodnik dla nauczyciela w wersji drukowanej oraz cyfrowej

Gotowe scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów z klas IV-VIII

Publikacja umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie 30-minutowych zajęć metodą projektu edukacyjnego po zaledwie 10-minutowym przygotowaniu

INWESTYCJA NA DŁUGIE LATA

Pracuj z zestawem LaboLAB z wieloma klasami i przez wiele lat. Moduł składa się z wysokiej jakości komponentów oraz elementów zużywalnych, które możesz z łatwością wymienić we własnym zakresie lub korzystając ze sklepu internetowego Sklep.Dzwonek.pl, a także w ofercie naszych partnerów handlowych, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne zasoby i wiele więcej!

Przejdź do sklepu

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia BIOLOGICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURY ROŚLIN I ZWIĘRZĄT 5 490 zł 23% 4 463,41 zł
MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH 4 390 zł 23% 3 569,11 zł
ŻYCIE W EKOSYSTEMACH 4 390 zł 23% 3 569,11 zł

MASZ PYTANIA dotyczące pracowni przyrodniczych?
Chcesz zobaczyć prezentację modułu?

Skontaktuj się z nami!

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która znajduje się w stopce strony.

    Administratorem Twoich danych jest spółka LEARNETIC S.A. , ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach przygotowania konkretnej oferty/w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na komunikację marketingową pisząc e-mail na adres iod@learnetic.com. Tutaj więcej dowiesz się o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.