Skip to main content

ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA

SZKOŁA PODSTAWOWA

GEOGRAFIA

– 22 lekcje

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom wszystkie procesy, które wpłynęły na obecny wygląd oraz cechy planety Ziemi.
Moduł rozwija także wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Podczas pracy z modułem Zmieniająca się planeta Ziemia uczniowie poznają warstwy Ziemi i budują jej model. Tworzą także układ płyt litosfery i analizują mapy, aby wychwycić zależności między trzęsieniami ziemi, erupcjami wulkanów i położeniem płyt tektonicznych.

W tym module są omawiane erupcje wulkanów oraz proces formowania się skał na skutek stygnięcia lawy. Uczniowie badają dostępne w zestawie próbki skał i porównują ich rodzaje. Ponadto wykonują symulację cyklu skalnego, aby przekonać się, jak poszczególne typy skał mogą zmieniać się w zależności od warunków. Tworzą model przebiegu erozji, wietrzenia i osadzania się materiału skalnego. Zmieniając działanie różnych czynników, na przykład poprzez dodanie “roślinności”, przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. Uczniowie poznają znaczenie różnych typów map, porównują je i zyskują wiedzę o tym, co mówią nam one o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Uczniowie omawiają też tworzenie się warstw skalnych i powstawanie skamielin. Dowiadują się, że warstwy skalne zawierające skamieliny tworzą się w miarę upływu czasu, co umożliwia naukowcom określenie, kiedy poszczególne organizmy żyły na Ziemi.

Finalnie, w ramach tego modułu, uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób zmiany na Ziemi wpływają na życie człowieka. Erozja gleby jest przedstawiona jako problem dla rolnictwa, a uczniom stawia się wyzwanie opracowania kilku modeli, które go rozwiążą. Testują oni swoje rozwiązania, analizują wyniki i przedstawiają klasie wyciągnięte z nich wnioski.

Każdy moduł jest zestawem klasowym i/lub szkolnym, co oznacza, że zawiera kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach złożonych z wielu uczniów.

Nie trzeba kupować kilku sztuk zestawów, by zorganizować wielokrotną, klasową pracę badawczą w wybranym temacie.

Zawartość modułu ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA

– przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
– scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
– drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 30
– dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) 1
 – zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał (magmowych, osadowych i metamorficznych), każde pudełko zawiera dodatkowo szkło powiększające 8
– 9 próbek gleb występujących na Ziemi 1
– nietoksyczny, profesjonalny gips przeznaczony do prac artystycznych (waga 1,8 kg) 1
– piasek drobnoziarnisty, biały (waga 1,3 kg) 3
– wiaderko z czerwoną gliną (waga 3,6 kg) 2
– pojemnik z nietoksyczną, zieloną ciastoliną (waga 1,3 kg) 2
– nóż z tworzywa sztucznego 32
– kulki przeźroczyste niebieskie 40
– mała mata absorpcyjna 16
– podkładka tekturowa 16
– wytrzymała, plastikowa łyżka 16
– gumowe korki 8
– samoprzylepna taśma rzepowa (część haczykowa, dł. 20 cm) 2
– samoprzylepna taśma rzepowa (część pętelkowa, dł. 20 cm) 2
– wykałaczki 750
– rolka folii aluminiowej 1
– łyżki 4
– woreczki foliowe „strunowe” (30×38 cm) 10
– miska plastikowa 8
– plastikowe kubki (poj. 260 ml) 8
– plastikowe kubki z małym otworem (poj. 260 ml) 8
– karbowany, plastikowy pojemnik (20x16x7 cm) 8
– pojemnik plastikowy (poj. 5,5 l) 8
– plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza” 1
– duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 2

Karty charakterystyki można pobrać tutaj.

Zadania badawcze realizowane w module ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA

Zagadnienie 1. Warstwy Ziemi i płyty tektoniczne (3 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– warstwy Ziemi
– płyty tektoniczne Ziemi i skutki ich ruchów
– Pierścień Ognia
– aktywność wulkaniczna i trzęsienia Ziemi

Tematy zadań badawczych:
1) Sprawdźmy, co już wiemy: Czym są warstwy Ziemi?
2) Dlaczego na Ziemi występują płyty tektoniczne?
3) Czym jest Pierścień Ognia?

Zagadnienie 2. Kształty i formacje skalne (6 jednostek lekcyjnych)

Realizowane treści:
– typy skał
– cykl skalny
– cechy skał a miejsca ich występowania
– zastosowanie skał

Tematy zadań badawczych:
1) Jaki jest twój typ skały?
2) Co to jest cykl skalny?
3) Jakie zastosowania mają skały?

Zagadnienie 3. Wietrzenie i erozja (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– wietrzenie i erozja
– erozja wodna a cykl skalny
– wpływ erozji wodnej na powstawanie form ukształtowania terenu

Tematy zadań badawczych:
1) W jaki sposób rzeki kształtują powierzchnię Ziemi?

Zagadnienie 4. Odwzorowanie Ziemi na mapie (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– mapy jako źródło informacji o wpływie erozji wodnej na formy ukształtowania terenu
– znaczenie map w badaniu historii Ziemi
– sporządzanie map sieci rzecznych

Tematy zadań badawczych:
1) W jaki sposób rzeki zmieniły ukształtowanie Polski i Europy?
2) Jak korzystać z map, by poznać Ziemię?

Zagadnienie 5. Zmieniająca się Ziemia (3 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– powstawanie skał osadowych
– formowanie się skamieniałości
– obecność skamieniałości a względny wiek skał

Tematy zadań badawczych:
1) Dlaczego skały tworzą warstwy?
2) W jaki sposób powstają skamieniałości?

Zagadnienie 6. Życie na zmieniającej się Ziemi (6 jednostek lekcyjnych)

Realizowane treści:
– erozja gleby i jej skutki
– przeciwdziałanie erozji gleby

Tematy zadań badawczych:
1) Dlaczego erozja gleby jest problemem?
2) Czy możemy przeciwdziałać erozji gleby?
3) Który z opracowanych modeli zapobiega erozji gleby?

Podstawa programowa realizowana w module ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA

GEOGRAFIA (KLASY V-VIII)

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. Uczeń:

2) wymienia nazwy kontynentów i oceanów, wskazuje ich położenie na globusie i mapie świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego;
3) wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych.

IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:

1) wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów;
3) przedstawia ich główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;
7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów.

VII. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. Uczeń:

4) na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski. Uczeń:

11) wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny, wskazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocenia przydatność rolniczą.

XII. Własny region: źródła informacji o regionie; dominujące cechy środowiska przyrodniczego, struktury demograficznej oraz gospodarki; walory turystyczne; współpraca międzynarodowa. Uczeń:

3) rozpoznaje skały występujące we własnym regionie.

XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo-Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych. Uczeń:

2) identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami oraz na ich podstawie formułuje twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu;
3) dyskutuje na temat sposobów zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi i tsunami.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter zadań badawczych, podczas pracy z modułem Zmieniająca się planeta Ziemia mogą być realizowane także niektóre treści zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nauczanych w szkole podstawowej.

PRZYRODA (KLASA IV)

I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:

1) opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem, doświadczeniem a obserwacją;
2) podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
3) podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
4) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
5) wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
6) korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

II. Orientacja w terenie. Uczeń:

3) podaje różnice między planem a mapą;
4) rysuje plany różnych przedmiotów;
5) odczytuje informacje z planu i mapy, posługując się legendą;
6) wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły.

III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:

1) wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);
3) prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności między nimi;
4) podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;
6) nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa;
8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:

1) rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;
2) rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;
3) tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;
4) rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;
5) rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;
6) wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;
9) odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;
12) określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;
13) rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

2) rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje;
3) określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.

FIZYKA (KLASY VII-VIII)

II. Ruch i siły. Uczeń:

1) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu;
10) stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły;
11) rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu);
12) wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą.

III. Energia. Uczeń:

1) posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana;
3) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii.

IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:

1) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej;
5) analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek;
9) rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury.

V. Właściwości materii. Uczeń:

1) posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;
3) posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem.

VII. Magnetyzm. Uczeń:

2) opisuje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi.

MATEMATYKA (KLASY IV-VI)

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

XIII. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”).

LaboLAB ikona zestawu modułowe pracownie przyrodnicze

ZAWARTOŚĆ MULTIMEDIALNA:

Moduł zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę grupową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie lub na smartfonie.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Przewodnik metodyczny

Przewodnik dla nauczyciela w wersji drukowanej oraz cyfrowej

Gotowe scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów z klas IV-VIII

Publikacja umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie 30-minutowych zajęć metodą projektu edukacyjnego po zaledwie 10-minutowym przygotowaniu

INWESTYCJA NA DŁUGIE LATA

Pracuj z zestawem LaboLAB z wieloma klasami i przez wiele lat. Moduł składa się z wysokiej jakości komponentów oraz elementów zużywalnych, które możesz z łatwością wymienić we własnym zakresie lub korzystając ze sklepu internetowego Sklep.Dzwonek.pl, a także w ofercie naszych partnerów handlowych, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne zasoby i wiele więcej!

Przejdź do sklepu

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia GEOGRAFICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
POGODA I KLIMAT 3 290 zł 23% 2 674,80 zł
ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA 5 490 zł 23% 4 463,41 zł
ZIEMIA I KOSMOS 4 390 zł 23% 3 569,11 zł

MASZ PYTANIA dotyczące pracowni przyrodniczych?
Chcesz zobaczyć prezentację modułu?

Skontaktuj się z nami!

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która znajduje się w stopce strony.

    Administratorem Twoich danych jest spółka LEARNETIC S.A. , ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach przygotowania konkretnej oferty/w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na komunikację marketingową pisząc e-mail na adres iod@learnetic.com. Tutaj więcej dowiesz się o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.