Skip to main content

ZIEMIA I KOSMOS

SZKOŁA PODSTAWOWA

GEOGRAFIA

– 19 lekcji

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym.
Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat.

W ramach pięciu dostępnych serii działań badawczych uczniowie badają te oddziaływania; dyskutują o miejscu Ziemi we Wszechświecie, omawiają wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd. Wykorzystując modele, uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca, co pozwala im wyjaśnić mechanizm zjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca. Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncepcje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązywanie problemów. Prowadzą obserwacje, przewidują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawiają dowody i argumenty oraz oceniają problemy i ich rozwiązania.

Każdy moduł jest zestawem klasowym i/lub szkolnym, co oznacza, że zawiera kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach złożonych z wielu uczniów.

Nie trzeba kupować kilku sztuk zestawów, by zorganizować wielokrotną, klasową pracę badawczą w wybranym temacie.

Zawartość modułu ZIEMIA I KOSMOS

– przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
– scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
– drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 30
– dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) 1
– Teleskop Celestron PowerSeeker 40 AZ Table Top lub równoważny 1
– kompas magnetyczny 16
– fazy księżyca- zestaw kart 16
– magnetyczny układ słoneczny 1
– latarka LED z baterią 16
– nadmuchiwana piłka/globus (śr. 40 cm) 1
– elementy konstrukcyjne K’NEX – złączki 30
– elementy konstrukcyjne K’NEX – drążki (dł. 13 cm) 24
– elementy konstrukcyjne K’NEX – kółka (śr. 5 cm) 24
– taśma miernicza (dł. 150 cm) 16
– cylinder miarowy (menzurka) z tworzywa sztucznego z naniesioną skalą (poj. 100 ml) 8
– strzykawki jednorazowe 8
– kolorowa kreda (12 kolorów) 2
– modelina niebieska (waga 100g) 4
– modelina zielona (waga 100g) 4
– modelina czerwona (waga 100g) 8
– kubki plastikowe (poj. 37ml) 30
– kubki plastikowe (poj. 200ml) 15
– plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza” 1
– duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1

Karty charakterystyki można pobrać tutaj.

Zadania badawcze realizowane w module ZIEMIA I KOSMOS

Zagadnienie 1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– Ziemia, Księżyc, Układ Słoneczny, Galaktyka, Wszechświat – wzajemnie oddziałujące ze sobą systemy
– charakterystyka planet Układu Słonecznego
– rola oddziaływań grawitacyjnych w funkcjonowaniu systemu Słońce – Ziemia – Księżyc

Tematy zadań badawczych:
1) Sprawdźmy, co już wiemy: Czym jest system? Czy Ziemia i Wszechświat to systemy?
2) Czy potrafię opisać cechy planet w Układzie Słonecznym?
3) Dzięki czemu Słońce, Ziemia i Księżyc funkcjonują jako system?

Zagadnienie 2. Gwiazdy (3 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– gwiazdy i gwiazdozbiory
– czynniki wpływające na obserwowaną jasność gwiazd
– pozorny ruch Słońca i innych ciał niebieskich jako następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Tematy zadań badawczych:
1) Czego mogę się dowiedzieć na podstawie jasności światła gwiazdy?
2) Czy prawidłowości obserwowane na nocnym niebie mogą powiedzieć nam więcej o Ziemi?
3) Czy prawidłowości obserwowane na sferze niebieskiej w ciągu dnia mogą powiedzieć nam więcej o Ziemi?

Zagadnienie 3. Słońce, Ziemia i Księżyc (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– Słońce, Ziemia i Księżyc – system ciał niebieskich powiązanych wzajemnymi zależnościami
– następstwa ruchu obiegowego Ziemi
– fazy Księżyca
– zjawisko pływów

Tematy zadań badawczych:
1) W jaki sposób Słońce, Ziemia i Księżyc oddziałują na siebie?
2) Jak zmienia się wygląd Księżyca?
3) Jakie zjawisko występujące cyklicznie na Ziemi ma związek z Księżycem?

Zagadnienie 4. Sfery Ziemi (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– charakterystyka sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery i oddziaływań zachodzących między nimi
– obieg wody w przyrodzie
– rozmieszczenie zasobów wodnych na Ziemi

Tematy zadań badawczych:
1) Jakie oddziaływania zachodzą pomiędzy sferami (systemami) Ziemi?
2) Rozmieszczenie zasobów wody na Ziemi

Zagadnienie 5. Ochrona środowiska (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– pozytywne i negatywne skutki działań człowieka na środowisko
– podsumowanie i utrwalenie wiadomości o systemach funkcjonujących na Ziemi i we Wszechświecie

Tematy zadań badawczych:
1) W jaki sposób korzystamy z osiągnięć nauki, by chronić środowisko?
2) Czego nauczyliśmy się na temat systemów funkcjonujących na Ziemi i we Wszechświecie?

Podstawa programowa realizowana w module ZIEMIA I KOSMOS

GEOGRAFIA (KLASY V–VIII)

II. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), nizinny (Nizina
Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski
(Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska). Uczeń:
4) przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów;
7) przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka;
9) przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. Uczeń:
1) wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe;
2) wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie
świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego.

IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej,
tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:
3) przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;
4) rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów.

V. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi. Uczeń:
1) dokonuje pomiaru wysokości Słońca w trakcie zajęć w terenie oraz porównuje wyniki uzyskane w różnych porach dnia i roku;
2) demonstruje przy użyciu modeli (np. globusa lub tellurium) ruch obrotowy Ziemi, określa jego
kierunek, czas trwania, miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa słonecznego;
3) wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem
dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych;
4) demonstruje przy użyciu modeli (np. tellurium lub globusów) ruch obiegowy Ziemi;
5) przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku;
6) wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na
rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz
ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski. Uczeń:
11) wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny,
wskazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocenia przydatność rolniczą;
14) podaje argumenty za koniecznością zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego;
15) wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz omawia ich znaczenie gospodarcze;
16) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Polski.

XVIII. Geografia obszarów okołobiegunowych: środowisko przyrodnicze; badania naukowe; polscy badacze. Uczeń:
3) opisuje warunki życia w polarnej stacji badawczej

BIOLOGIA (KLASY V–VIII)

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:
1) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;
9) przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego
gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:
2) podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.

CHEMIA (KLASY VII–VIII)

I. Substancje i ich właściwości. Uczeń:
3) opisuje stany skupienia materii.

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń:
8) projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza;
10) wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed
zanieczyszczeniami.

FIZYKA (KLASY VII–VIII)

II. Ruch i siły. Uczeń:
1) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu;
2) wyróżnia pojęcia tor i droga;
10) stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły;
11) rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu);
16) opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego;
17) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.

IX. Optyka. Uczeń:
1) ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia.

MATEMATYKA (KLASY IV–VI)

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:
6) stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3 , dm3, m3

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:
1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą,
10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej;
2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%;
3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;
6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;
8) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;
9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze
i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s.

XIII. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:
1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość
największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany
wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”).

PRZYRODA (KLASA IV)

I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:
1) opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
2) podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
3) podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
4) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
5) wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
6) korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

II. Orientacja w terenie. Uczeń:
1) opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych;
2) wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu i wskazuje je w terenie;
9) wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia;
10) opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku;
11) wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku;

III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:
4) podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;
8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:
1) rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;
5) rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;
6) wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia.

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:
1) wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;
2) rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje;
3) określa zależności między składnikami środowiskami przyrodniczego i antropogenicznego;
4) charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;
6) ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy.

LaboLAB ikona zestawu modułowe pracownie przyrodnicze

ZAWARTOŚĆ MULTIMEDIALNA:

Moduł zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę grupową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie lub na smartfonie.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Przewodnik metodyczny

Przewodnik dla nauczyciela w wersji drukowanej oraz cyfrowej

Gotowe scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów z klas IV-VIII

Publikacja umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie 30-minutowych zajęć metodą projektu edukacyjnego po zaledwie 10-minutowym przygotowaniu

INWESTYCJA NA DŁUGIE LATA

Pracuj z zestawem LaboLAB z wieloma klasami i przez wiele lat. Moduł składa się z wysokiej jakości komponentów oraz elementów zużywalnych, które możesz z łatwością wymienić we własnym zakresie lub korzystając ze sklepu internetowego Sklep.Dzwonek.pl, a także w ofercie naszych partnerów handlowych, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne zasoby i wiele więcej!

Przejdź do sklepu

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia GEOGRAFICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
POGODA I KLIMAT 3 290 zł 23% 2 674,80 zł
ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA 5 490 zł 23% 4 463,41 zł
ZIEMIA I KOSMOS 4 390 zł 23% 3 569,11 zł

MASZ PYTANIA dotyczące pracowni przyrodniczych?
Chcesz zobaczyć prezentację modułu?

Skontaktuj się z nami!

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która znajduje się w stopce strony.

    Administratorem Twoich danych jest spółka LEARNETIC S.A. , ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach przygotowania konkretnej oferty/w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na komunikację marketingową pisząc e-mail na adres iod@learnetic.com. Tutaj więcej dowiesz się o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.