Skip to main content

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII

SZKOŁA PODSTAWOWA

CHEMIA

– 21 lekcji

Korzystając z tego modułu, uczniowie poznają zagadnienia związane z fizycznymi i chemicznymi właściwościami materii.
Uczniowie analizują poszczególne właściwości materii, w tym zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

Moduł Struktura i właściwości materii uzmysławia uczniom, że wszystko wokół nas jest materią. Zrozumienie tej koncepcji może być trudne, biorąc pod uwagę fakt, że materia nie zawsze jest widoczna gołym okiem, na przykład wtedy, gdy występuje w postaci gazowej. Ponadto trudności może nastręczyć rozpoznanie, kiedy materia jest mieszaniną lub roztworem.

W module Struktura i właściwości materii zaproponowano sześć serii praktycznych, opartych na dociekaniach działań badawczych, których celem jest zaznajomienie uczniów z pojęciami i zjawiskami związanymi z materią. Dzięki ich realizacji uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych, w tym: objętość, masę, temperaturę krzepnięcia, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia i zdolność do tworzenia mieszanin i roztworów. Uczniowie zdobywają również umiejętność opisywania materii i przewidywania jej oddziaływań z innymi rodzajami materii.

W module jest omawiana koncepcja zmian chemicznych – uczniowie, próbując rozdzielić na składniki mieszaniny, w jakich zaszły reakcje chemiczne, uzmysławiają sobie, że materia może ulegać przemianom, w wyniku których powstają nowe substancje. Na koniec pracy z modułem uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Działając jako inżynierowie, projektują system filtracji do oczyszczania wody.

Każdy moduł jest zestawem klasowym i/lub szkolnym, co oznacza, że zawiera kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach złożonych z wielu uczniów.

Nie trzeba kupować kilku sztuk zestawów, by zorganizować wielokrotną, klasową pracę badawczą w wybranym temacie.

Zawartość modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII

– przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
– scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
– drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 30
– dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) 1
– cylinder miarowy (menzurka) odporny na chemikalia, kwasy, zasady, rozpuszczalniki; sterylizacja do 121 C (poj. 1000 ml) 8
– szklana zlewka laboratoryjna Pyrex, odporna na chemikalia (poj. 100 ml) 2
– kolorowe balony (dł. 22 cm) 48
– pipeta, niesterylna (poj. 3 ml) 48
– przeźroczysty lejek 8
– jodyna antyseptyczna 2% (poj. 30 ml) 1
– rękawiczki gumowe jednorazowe 100
– precyzyjna waga szkolna z odważnikami, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca 10 odważników z mosiądzu; <wbr>zakres do 2 kg, dokładność 0,5 g 4
– termometr zanurzeniowy, metalowy 2
– laboratoryjne opiłki żelaza (waga 500 g) 1
– lupa 30
– różdżka magnetyczna 1
– podkładki metalowe, okrągłe (śr. 8mm) 25
– kulki szklane 450
– gleba (poj. 3 l) 1
– wosk naturalnie biały (bloczki) 8
– zielona modelina (waga 100 g) 8
– piasek akwariowy (waga 0,5 kg) 1
– żwir akwariowy (waga 2 kg) 1
– przeźroczysty słoik z zakrętką (tworzywo sztuczne, poj. 900 ml) 10
– siatka (60×76 cm) 1
– siatka (23×23 cm) 8
– miarka/ łyżka miarowa 8
– cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1
– pojemnik z plastiku (poj. 5,5 l) 8
– taśma maskująca (szer. 20 mm) 8
– taca z tworzywa sztucznego (25x35cm) 8
– miarka/kubek (poj. 60 ml) 8
– pojemniczek z pokrywką (poj. 35 ml) 45
– kubki z plastiku (poj. 300 ml) 150
– woreczki foliowe „strunowe” (15×15 cm) 36
– plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza” 1
– duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 2

Karty charakterystyki można pobrać tutaj.

Zadania badawcze realizowane w module  STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII

Zagadnienie 1. Materia wokół nas (3 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– materia
– stany skupienia materii
– masa i objętość

Tematy zadań badawczych:
1) Sprawdźmy, co już wiemy: Dlaczego materia jest istotna?
2) Czy potrafisz ustalić masę obiektu i obliczyć jego objętość?
3) Czy gazy mają masę i objętość?

Zagadnienie 2. Energia i stany skupienia materii (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– ruch drobin w trzech stanach skupienia
– zmiany stanów skupienia materii
– zasada zachowania masy

Tematy zadań badawczych:
1) Jak zachowują się cząstki materii?
2) Czy można zaobserwować procesy parowania i skraplania?
3) Czy materia ulega zniszczeniu, gdy zmienia stan skupienia?

Zagadnienie 3. Fizyczne właściwości materii (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– właściwości fizyczne materii
– właściwości fizyczne materiałów a ich zastosowanie
– gęstość
– lepkość
– pływanie ciał

Tematy zadań badawczych:
1) Jak mogę wykorzystać właściwości fizyczne do identyfikowania obiektów?
2) Jakimi właściwościami mogą się różnić ciecze?

Zagadnienie 4. Sporządzanie mieszanin i roztworów (4 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– mieszaniny
– sporządzanie mieszanin
– roztwory
– rozpuszczalność
– rozdzielanie mieszanin na składniki

Tematy zadań badawczych:
1) Jak możesz rozdzielić mieszaninę ciał stałych?
2) Jaki będzie skutek wymieszania dwóch materiałów?
3) Czy mieszaninę można rozdzielić na jej pierwotne składniki?

Zagadnienie 5. Zmiany fizyczne i chemiczne (2 jednostki lekcyjne)

Realizowane treści:
– zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne
– mieszanie substancji
– objawy reakcji chemicznych
– prawo zachowania masy

Tematy zadań badawczych:
1) Po czym możemy rozpoznać reakcję chemiczną?
2) Czy objawy reakcji chemicznych są dla nas widoczne?

Zagadnienie 6. Rozdzielanie materii (6 jednostek lekcyjnych)

Realizowane treści:
– sposoby rozdzielania składników mieszanin
– zastosowanie filtracji do oczyszczania wody

Tematy zadań badawczych:
1) Jak oczyszczana jest zanieczyszczona woda?
2) Jak układ filtracyjny usuwa zanieczyszczenia z wody?
3) Jak można zoptymalizować działanie naszego układu filtracji wody?
4) Ocena pod koniec działu: czego nauczyliśmy się o materii?

Podstawa programowa realizowana w module STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII

CHEMIA (KLASY VII-VIII)

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje je w różnych postaciach;
2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;
3) rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów;
4) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów;
6) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;
7) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);
8) rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń.

I. Substancje i ich właściwości. Uczeń:

1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np. soli kuchennej, cukru, mąki,
wody, węgla, glinu, miedzi, cynku, żelaza; projektuje i przeprowadza doświadczenia, w których bada wybrane właściwości substancji;
3) opisuje stany skupienia materii;
4) tłumaczy, na czym polegają zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, zmiany stanu skupienia;
5) opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;
6) sporządza mieszaniny i dobiera metodę rozdzielania składników mieszanin (np. sączenie, destylacja, rozdzielanie cieczy
w rozdzielaczu); wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie;
7) opisuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym lub pierwiastkiem;
10) przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość.

III. Reakcje chemiczne. Uczeń:

1) opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych
zachodzących w otoczeniu człowieka; projektuje i przeprowadza doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję
chemiczną; na podstawie obserwacji klasyfikuje przemiany do reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych;
7) stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy (wykonuje obliczenia
związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej).

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń:

4) wymienia czynniki środowiska, które powodują korozję; proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem;
5) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV) oraz funkcję tego gazu w przyrodzie; projektuje i przeprowadza
doświadczenie pozwalające otrzymać oraz wykryć tlenek węgla(IV) (np. w powietrzu wydychanym z płuc); pisze równania reakcji
otrzymywania tlenku węgla(IV) (np. reakcja spalania węgla w tlenie, rozkład węglanów, reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym);

V. Woda i roztwory wodne. Uczeń:

1) opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie;
2) podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się
w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny;

X. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń:

10) podaje przykłady występowania skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia
różnice w ich właściwościach fizycznych; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; projektuje i przeprowadza
doświadczenia pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter zadań badawczych, podczas pracy z modułem Siły i oddziaływania mogą być realizowane także niektóre wymagania zawarte w podstawach programowych innych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej.

PRZYRODA (KLASA IV)

I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:

1) opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
2) podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
3) podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
4) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
5) wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
6) korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:

1) wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza,
zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);
2) odczytuje wartości pomiaru składników pogody, stosując właściwe jednostki;
4) podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;
5) podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

V. Ja i moje otoczenie. Uczeń:

3) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych
i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:
4) rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;

MATEMATYKA (KLASY IV-VI)

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

5) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi;
6) stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3 , dm3 , m3.

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;

XIII. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość
największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany
wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”).

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:

1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;
4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;
6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku;
7) układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu.

FIZYKA, KLASY VII-VIII

I. Wymagania przekrojowe

IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:

1) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej;
2) posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie;
7) opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej;
8) opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji;
9) rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury;
10) doświadczalnie:
a) demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania,

V. Właściwości materii. Uczeń:

1) posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;
2) stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością;
9) doświadczalnie:
c) demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych,

VI. Elektryczność. Uczeń:

3) rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady;

VII. Magnetyzm. Uczeń:

3) opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne i wymienia przykłady wykorzystania tego oddziaływania;

BIOLOGIA

II. Różnorodność życia.

7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:

13) ssaki – uczeń:
c) określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne,

IV. Homeostaza. Uczeń:

1) analizuje współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

1) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;
9) przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

LaboLAB ikona zestawu modułowe pracownie przyrodnicze

ZAWARTOŚĆ MULTIMEDIALNA:

Moduł zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę grupową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie lub na smartfonie.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Przewodnik metodyczny

Przewodnik dla nauczyciela w wersji drukowanej oraz cyfrowej

Gotowe scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów z klas IV-VIII

Publikacja umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie 30-minutowych zajęć metodą projektu edukacyjnego po zaledwie 10-minutowym przygotowaniu

INWESTYCJA NA DŁUGIE LATA

Pracuj z zestawem LaboLAB z wieloma klasami i przez wiele lat. Moduł składa się z wysokiej jakości komponentów oraz elementów zużywalnych, które możesz z łatwością wymienić we własnym zakresie lub korzystając ze sklepu internetowego Sklep.Dzwonek.pl, a także w ofercie naszych partnerów handlowych, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne zasoby i wiele więcej!

Przejdź do sklepu

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia CHEMICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII 6 590 zł 23% 5 357,72 zł

MASZ PYTANIA dotyczące pracowni przyrodniczych?
Chcesz zobaczyć prezentację modułu?

Skontaktuj się z nami!

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która znajduje się w stopce strony.

    Administratorem Twoich danych jest spółka LEARNETIC S.A. , ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach przygotowania konkretnej oferty/w celach marketingowych, w tym do przesyłania newsletterów. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na komunikację marketingową pisząc e-mail na adres iod@learnetic.com. Tutaj więcej dowiesz się o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.