Okres składania wniosków o dofinansowanie w roku 2020 już się zakończył. Zgodnie z rozporządzeniem MEN plan dofinansowania będzie trwał cztery lata,  kolejne wnioski będą przyjmowane w roku 2021. Zachęcamy do obserwowania tej strony lub naszego profilu, gdzie będziemy informować o rozpoczęciu kolejnego etapu dofinansowania.
dofinansowanie men 2020 szkolne laboratoria wyposażenie pracowni przyrodniczych

Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych w Twojej szkole?

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2020

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania  wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V
  (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy
  przedmiotów fizyka i chemia);
 •  które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy
  w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN!

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej konieczne jest umieszczenie tytułu danego kryterium w nazwie składanego wniosku. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

Co wybrać?

Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową, a także przystosują pracownie przyrodnicze do wymogów związanych z reformą.

Nie od dziś wiadomo, że nauczanie poprzez czynny udział ucznia najbardziej stymuluje rozwój i poprawia wyniki. Dlatego zachęcamy do stworzenia w szkołach środowiska, które umożliwia uczniom brać udział w eksperymentach, doświadczeniach, a także projektach badawczych.

Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego sposobu nauczania jest korzystanie z zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria dla przedmiotów biologia, chemia, fizyka i geografia, ponieważ:

 • zawiera wyposażenie dla nauczyciela i uczniów w klasach nawet do 30 osób,
 • pozwala przeprowadzać dziesiątki doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych,
 • jest łatwy w użyciu i oszczędza czas nauczyciela dzięki rozbudowanemu przewodnikowi metodycznemu zgodnemu z podstawą programową,
 • częścią każdego zestawu są także interaktywne materiały na tablice multimedialne.
Zobacz więcej

Wnioski o dofinansowanie

W formacie XLS (zgodnie z wymogami MEN)

Załącznik nr 4 i 4a
Pracownia biologiczna

Wniosek Dofinansowanie MEN rezerwa oświatowa 2020

Załącznik nr 4 i 4a
Pracownia geograficzna

Wniosek Dofinansowanie MEN rezerwa oświatowa 2020

Załącznik nr 4 i 4a
Pracownia chemiczna

Wniosek Dofinansowanie MEN rezerwa oświatowa 2020

Załącznik nr 4 i 4a
Pracownia fizyczna

Wniosek Dofinansowanie MEN rezerwa oświatowa 2020

Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne Laboratoria oraz zestawy Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych i Interaktywnych Plansz Przyrodniczych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.