Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w roku 2019 zostało zakończone. Poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków w roku 2020, kiedy MEN przedstawi kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej na ten rok.

Informacje poniżej dotyczą roku 2019 i mogą stanowić punkt odniesienia dla przebiegu przyszłych dofinansowań.

Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych
w Twojej szkole?

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2019

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania  wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 14.06.2019 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN!

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej konieczne jest umieszczenie tytułu danego kryterium w nazwie składanego wniosku. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

Co wybrać?

Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową, a także przystosują pracownie przyrodnicze do wymogów związanych z reformą.

Nie od dziś wiadomo, że nauczanie poprzez czynny udział ucznia najbardziej stymuluje rozwój i poprawia wyniki. Dlatego zachęcamy do stworzenia w szkołach środowiska, które umożliwia uczniom brać udział w eksperymentach, doświadczeniach, a także projektach badawczych.

Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego sposobu nauczania jest korzystanie z zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria dla przedmiotów biologia, chemia, fizyka i geografia, ponieważ:

  • zawiera wyposażenie dla nauczyciela i uczniów w klasach nawet do 30 osób,
  • pozwala przeprowadzać dziesiątki doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych,
  • jest łatwy w użyciu i oszczędza czas nauczyciela dzięki rozbudowanemu przewodnikowi metodycznemu zgodnemu z podstawą programową,
  • częścią każdego zestawu są także interaktywne materiały na tablice multimedialne.
Zobacz więcej

Wnioski o dofinansowanie

W formacie XLS (zgodnie z wymogami MEN)

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia biologiczna

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia geograficzna

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia chemiczna

Załącznik nr 5 i 5a
Pracownia fizyczna

Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne Laboratoria oraz zestawy Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.